کارکنان

s6

خانم مهسا قربانی

کارشناس مالی و اداری
s6

خانم محبوبه قربانی

کارشناس فروش
s5

آقای مرتضی یعقوبی

کارشناس پشتیبانی و انبار
s9

خانم اعظم مقدم

کارشناس IT