هئیت مدیره شرکت بازرگانی بانیان تجارت ابریشم

s2

آقای محمد اکبری

سهامدار
علی اکبر اکبری

آقای علی اکبر اکبری

سهامدار و رئیس هیئت مدیره
s3

خانم شهره ناظری

سهامدار و نایب رئیس هیئت مدیره
s4

خانم دکتر فرزانه اکبری

سهام دار ومدیر عامل